Generelle betingelser ved leje af Kulturmaskinens mødelokaler

Beskrivelsen af ”Generelle betingelser og faciliteter” er gældende ved fremsendelse af kontrakt, der bekræfter indgåelse af leje af mødelokale i Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C.

1. Forud for arrangementet:

1.1 Lejeperiode og formål:

Kulturmaskinen stiller det lejede mødelokale til rådighed i den periode samt til det formål, som er oplyst i bookning-anmodningen. Det er lejers ansvar at lokalet anvendes til det formål, som er oplyst og aftalt med Kulturmaskinen.

1.2 Afregning og betalingsbetingelser

Afregning af leje (og eventuelle øvrige ydelser leveret af Kulturmaskinen) sker via faktura, så snart bookningen er aftalt.

I det tilfælde, at lejer efter modtagelse af en faktura måtte være uenig med Kulturmaskinen i pågældende opgørelse, skal lejer inden 14 dage efter Kulturmaskinens afsendelse af faktura reklamere overfor Kulturmaskinen.

1.3 Aflysning

Hvis lejer ser sig nødsaget til at aflyse arrangementet, er det lejers pligt at oplyse om dette pr. mail til kulturmaskinen-lokaler@odense.dk.
Hvis aflysningsvarsel ikke overholdes, opkræves leje for lokale og eventuelle ekstra tilkøb:

  • Aflysning kan ske uden beregning senest 7 dage før arrangementet/eventet.
  • Ved aflysning mindre end 7 dage før arrangementet opkræves arrangør 100% af den aftalte leje.

1.4 Strejke/force majeure

Kulturmaskinen er ikke forpligtet til at finde andre lokaler til lejer i tilfælde af strejke, konflikter, samfundskritiske sygdomme eller force majeure, hvor Kulturmaskinens lokaler ikke kan benyttes på grund af samme.

2. Under arrangementet:

2.1 Antal personer:

Lokalerne Petersen og Nielsen er anvendeligt til 12 personer og lejer bedes overholde dette antal.

2.2 Udstyr til rådighed:

Følgende basis-udstyr er til rådighed eller kan skaffes:

  • Tavle/whiteboard m flipover inkl. tudser
  • Digital skærm

Det forudsættes som udgangspunkt, at lejer selv kan tilslutte og betjene det tekniske udstyr.

2.3 Forplejning

Kulturmaskinen tilbyder ikke forplejning på mødelokaler og lejer er velkommen til selv at medbringe såvel mad som drikkevarer. Kulturmaskinen stiller ej heller service til rådighed. Lejer skal efterlade lokalet opryddet og rengjort – også efter alle spor af forplejning.
Kulturmaskinen opfordrer lejer til at se sig om i lokalområdet, hvor der findes mange fine take away steder med kaffe og mad.

2.5 Opbevaring af diverse effekter

Opbevaring af diverse effekter på Kulturmaskinen sker på eget ansvar! Kulturmaskinen har ingen forsikring og påtager sig intet erstatningsansvar for tab eller skade som følge af fx tyveri, hærværk, brand og oversvømmelse.

2.6 Tidsrum for lejen

Lokalerne kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er anført til og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. Der kan kun bookes hele klokkeslæt og minimum 4 timer ad gangen.

3 Efter arrangementet:

3.1 Brug og aflevering:

Lejer afleverer mødelokalet og alle brugte lokaler, som de modtages.

  • Borde og stole tørres af og stilles på plads, som de stod ved ankomst.
  • Gulvet skal fejes og vaskes, hvis der er spildt.
  • Alle vinduer lukkes, når lokalerne forlades.

4 Ansvar og ansvarsbegrænsning

4.1 Forsikring

Kulturmaskinen stiller alene faciliteter til rådighed for lejer jfr. kontrakten, mens lejer selv er ansvarlig for arrangementet. Kulturmaskinen påtager sig ingen risiko eller ansvar for arrangementet. Kulturmaskinen bærer intet ansvar i relation til afholdelse af arrangement, ej heller ansvaret overfor deltagere og disses ejendele.

Kulturmaskinen kan ikke pålægges ansvar for lejers driftstab, herunder indirekte tab i forbindelse med gennemførelse, ændring eller aflysning af arrangementet, uanset årsagen hertil.

4.2 Erstatning

Lejer forpligter sig til at tilbagelevere bygningen med alt tilbehør i samme stand som ved modtagelsen, bortset fra almindelig slitage. Lejer skal erstatte Kulturmaskinen enhver beskadigelse af det lejede, som er påført i forbindelse med lejeperioden. Kulturmaskinen er berettiget til straks at foretage udbedring af forvoldte skader og arrangør forpligter sig til at refundere Kulturmaskinen ethvert udlæg hertil efter regning, der vil være at betale ved påkrav.

Såfremt arrangørs benyttelse af det lejede medfører sådanne skader at istandsættelse ikke kan foretages inden Kulturmaskinens næste udleje, og Kulturmaskinen som følge heraf måtte lide et tab, er arrangør forpligtet til at erstatte dette.