VORES VISION OG MISSION

KULTURMASKINEN – VORES VISION

Vi vil være rammen for dine bedste oplevelser og vigtigste øjeblikke – gennem hele livet.

KULTURMASKINEN – VORES MISSION

Vi omsætter de kulturpolitiske mål og indsatser til virkelighed, for og med byens borgere. Sammen med byens ildsjæle, kulturskabere og kulturelle iværksættere driver og udvikler vi rammer hvis primære formål er at skabe kulturelle og kunstneriske oplevelser der samler og styrker store og små fællesskaber, delekultur:

  • Attraktiv storbykultur med et mangfoldigt udbud af kulturelle og kunstneriske oplevelser og erfaringer, der beriger, bevæger og udfordrer borgere og besøgende.
  • Vi skaber kultur, man kan deltage i og etablerer og engagerer aktive kulturelle fællesskaber.
  • Som gode værter har vi øje for det gode samarbejde med byens kulturelle og kreative miljøer, og vi gør det attraktivt at være en del af KULTURMASKINEN.
  • Vi realiserer bæredygtige løsninger, såvel økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt.

VORES VÆRDIER

HOLDÅND

Vi er holdspillere, der bidrager og arbejder for at vi når de fælles mål – de bedste resultater skabes af et hold, hvor alle bidrager til et positivt samarbejde. Vi er ambitiøse, og ydmyge med stor empati, også socialt og kulturelt begavede – Alt det bedste skabes og opleves sammen.

BÆREDYGTIGHED

Vi skaber bæredygtige løsninger, som sikrer eller indebærer holdbare positive resultater; kulturelt, kunstnerisk og økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi tager ansvar for voresbeslutninger, handlinger og resultatet heraf, både nu og for fremtiden.

HANDLEKRAFT

Vi er ambitiøse i mål og udførelse, og der skal ikke være langt fra tanke til handling. Vi tror på, at beslutninger træffes bedst, tæt på der, hvor de skal eksekveres. Vi har tillid til, at beslutninger og handlinger giver værdi for byens borgere, det kunstneriske og kulturelle fællesskab og vores fælles mål og ambitioner . Vi tror på, at fejl er den bedste måde at lære på.

VOVEMOD

Vi har vovemod og går til kanten af vores formåen. Vi er nysgerrige og har udsyn, vi samarbejder, er medskabere og delegerer ansvar og bidrager til ny viden og vigtige erfaringer gennem oplevelser og fællesskaber. Vi har modet til at slippe tøjlerne og lære af processen sammen med borgerne og vores samarbejdspartnere. Vi tror på, at vi engang imellem skal vove at miste fodfæstet for en stund frem for at satse på det sikre.

VORES MÅDE AT GØRE DET PÅ

KULTURMASKINEN faciliterer tre former for kulturproduktion: Egenproduktion, co-produktion og udlejning, og det er vores ambition særligt at styrke de to sidstnævnte ved at styrke KULTURMASKINENS brands, opbygge varige relationer med kulturskabere og etablere langsigtede partnerskaber med erhvervslivet og uddannelsessektoren.

Vi foretrækker at arbejde ved at samarbejde, og vi har tiltro til, at de bedste løsninger opnås gennem involvering og inddragelse. Gennem

  • Samskabelse og godt samarbejde
  • Frivillighed
  • Kulturelt iværksætteri og partnerskaber

– omsætter vi de kulturpolitiske mål og indsatsområder til virkelighed.

Vi drømmer om, at alle brugere, frivillige og kulturelle iværksættere, der befinder sig i KULTURMASKINENS rammer, aktivt bidrager til at skabe et levende og dynamisk kulturhus med værdier som holdånd, bæredygtighed, handlekraft og vovemod og et ønske om at gøre en forskel.

Vi er åbne og nysgerrige i forhold til alle, der vil skabe noget sammen med andre.

1. SAMSKABELSE OG GODT SAMARBEJDE

Samskabelse er en af vor tids vigtigste måder at skabe værdi på. De mest betydningsfulde resultater i oplevelses- og servicebranchen, opstår og gennemføres gennem forpligtende partnerskaber, netværk og involvering af (for)brugeren. I KULTURMASKINEN er samskabelse en kerneydelse. Samskabelse er den måde, vi lærer og lærer fra os på. Samskabelse er den måde vi slipper fri og involverer. Samskabelse er den måde, vi organiserer og faciliterer kulturproduktionen, skaber nye formater og nye muligheder for deltagelse.

Alle dele af KULTURMASKINEN er opmærksomme på at sikre gode samarbejder og opsøger målrettet nye muligheder for samarbejde, inddragelse og uddelegering. Alt fra måden vi organiserer os på til rammer, tilbud, processer og procedurer skal pege imod en ny og mere indgående og innovativ form for samskabelse.

2. FRIVILLIGHED

KULTURMASKINEN understøtter kulturelle ildsjæle, frivillige og foreninger i Odense. Ud over at rumme det kulturelle og kreative foreningsliv, arbejder vi med at ”bygge bro” og skabe synergi mellem forskellige typer af frivillige og mellem forskellige former for frivillighed.

Frivillighed spiller i dag en stor rolle i at skabe bæredygtige kulturtilbud, og det er en del af KULTURMASKINENS kerneydelse at tilbyde betydningsfuld deltagelse og medansvar i kunst- og kulturproduktion til frivillige og foreninger. Det er vores tilgang, at kun opdrag og kompetencer skal afgrænse, hvilke beslutninger, man får indflydelse på som frivillig.

Ligeledes ses også et potentiale i at etablere stærke samarbejder og partnerskaber om frivillighed på tværs af kommunens forvaltninger for at styrke den generelle indsats med at rekruttere, fastholde, udvikle og organisere frivillige.

3. KULTURELT IVÆRKSÆTTERI OG PARTNERSKABER

KULTURMASKINEN vil udnytte den styrke, der ligger i at afspejle storbyens mangfoldighed ved at være tæt på borgerne og være brobygger mellem byens kreative miljøer, partnere og nye projekter.

KULTURMASKINEN vil skabe et inspirerende kreativt miljø, hvor projekter og beboere beriger og udfordrer hinanden, så der sker en udvikling af et dynamisk og levende kunst- og kulturmiljø i Odense.

Som co-producent kan KULTURMASKINEN bidrage med alt fra støtte til honorarer, lokaler, materialer, PR, arrangementer osv. til hjælp i form af ”hænder”, kompetencer, viden og ekspertise.

 

Vores Mål

ET SKABENDE KUNST- OG KULTURLIV

KULTURMASKINEN skal være en kunst- og kulturskabende institution et kreativt og kulturelt fællesskab med stærke kulturelle og kunstneriske vækstmiljøer af en kvalitet der beriger og udfordrer.

I KULTURMASKINEN stifter børn og unge tidligt bekendtskab med kunst og kultur og har mulighed for selv at være skabende.

KULTURMASKINEN understøtter udviklingen af kunst- og kulturtalenter i Odense.

KULTURMASKINEN understøtter, at kunst og kultur kan skabes og afsættes i Odense.

#VILDODENSE

Kunst- og kulturoplevelserne i KULTURMASKINEN skal blæse publikum bagover!

I KULTURMASKINEN er publikum altid i centrum. Det betyder, at der skal være kunst og kultur til alle – ikke at alt skal være til alle.

Kunst og kultur i KULTURMASKINENs skal være relevant og inddragende, berige, bevæge og udfordre.

I KULTURMASKINEN udfordrer vi vanetænkningen og gør plads til de urbane, spontane og det ukontrollerede.
Arrangementer og aktiviteter skabes med kvalitet, hjerte og en gennemslagskraft, som er med til at sætte Odense på landkortet.

SYNLIGHED OG URBANITET

KULTURMASKINEN summer af aktivitet, og det skal være nemt for odenseanere og turister at deltage. Derfor skal KULTURMASKINENs kunst- og kulturtilbud være synlige og tilgængelige, hvorfor vi i KULTURMASKINEN har konstant fokus på relevant formidling, markedsføring og PR.

KULTURMASKINEN er en væsentlig faktor til at det året rundt er en oplevelse at være borger i storbyen Odense.
Når det er muligt, rykker vi ud i byens rum, der benyttes som scene.

LEDELSE OG SAMARBEJDE

Som en af Odenses bærende kulturinstitutioner ledes KULTURMASKINEN med stærke kompetencer inden for det kunst- og kulturfaglige såvel som de økonomiske, administrative og driftsmæssige områder.

KULTURMASKINEN arbejder målrettet på at øge egen indtjeningen og opnå ekstern finansiering fra for eksempel statslige puljer, sponsorater og fonde.

KULTURMASKINEN arbejder målrettet på et øget samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturaktører og andre relevante samarbejdspartnere med det formål at styrker kunst- og kulturoplevelserne i KULTURMASKINEN og i Odense.